Bestuursakkoord 2018

REACTIE BESTUURSAKKOORD CD&V


0/ Vooraf

Vooraleer in te gaan op de inhoud van het bestuursakkoord, willen we benadrukken dat we het positief vinden dat een algemene discussie over het bestuursakkoord geagendeerd is op de gemeenteraad. 


1/ Algemeen

Het bestuursakkoord bevat de richting en beleidslijnen die het schepencollege de volgende jaren wil implementeren. 

Wij stemmen in met een groot deel van de teksten uit het bestuursakkoord. Het gaat hierbij om beleidsinitiatieven die de logica zelve zijn of zaken die een verderzetting zijn van de vorige legislatuur. Ik denk bijvoorbeeld aan: 

  • 1/ Het beleid rond veiligheid met de verdere uitrol ANPR, ondersteuning BIN en investeringen in de Brandweer.
  • 2/ De verderzetting van het onderwijsbeleid van Sophie De Roeck met het project KAART, de school als buurtplek (Brede School) en verkeersveilige schoolomgevingen. 
  • 3/ Of heel concreet de goede samenwerking tussen de gemeente en Radio Park / Brasschaatse Film. 

Het zijn allemaal zaken waar wij als CD&V onze schouders mee hebben ondergezet en die wij willen behouden.

Omdat de collega’s van de meerderheid hier wel verder zullen op ingaan, zal ik focussen op de belangrijke punten die ontbreken in het bestuursakkoord of waarvan wij vinden dat het schepencollege de bal misslaat en het verkeerde pad kiest. 

CD&V vindt dat het schepencollege op een aantal belangrijke punten de verkeerde weg opgaat: 

Ten eerste kiest het schepencollege voor een verkeerde manier om de betonstop te implementeren. Ten tweede is er een gebrek aan een toekomstgerichte mobiliteitsvisie en ten derde ontbreekt elk betekenisvol sociaal beleid. 


2/ Meer groene open ruimte

CD&V vindt dat het schepencollege een verkeerde invulling geeft aan de betonstop. Want enerzijds wil het schepencollege een intensievere bebouwing in de kernen en anderzijds wil ze gronden blijven verkavelen. Concreet staat in het bestuursakkoord dat de bestaande woonuitbreidingsgebieden via de privé verder ontwikkeld zullen worden, ook het bos achter de begraafplaats van Maria-ter-Heide zal bebouwd worden. 

Het beleid van het schepencollege zal de verstedelijking van Brasschaat in de hand werken. We zullen én hogere appartementsblokken krijgen én de verdere verkaveling van groene zones in de gemeente.  Dit is niet hoe de Vlaamse Bouwmeester de betonstop heeft uitgedacht en uitgewerkt. 

CD&V pleit voor een coherente implementatie van de betonstop. Voor ons mag er hoger gebouwd worden maar de bestaande open ruimte mag niet verder worden aangesneden. 

Heel concreet vragen wij aan het schepencollege om het bos achter het kerkhof in Maria-ter-Heide niet te verkavelen zoals in het bestuursakkoord staat. Vorige legislatuur hebben CD&V en NVA samen beslist om dit bos onaangeroerd te laten, mede na een oproep uit de buurt. Mijn vraag aan het schepencollege is dus heel concreet: kunnen jullie mij verzekeren dat er niet gebouwd zal worden op het bos achter het kerkhof Maria-ter-Heide?


3/ Geen toekomstgerichte mobiliteitsvisie

Ten tweede ontbreekt een toekomstgerichte mobiliteitsvisie in het bestuursakkoord. De files in onze gemeente en regio blijven groeien. We staan voor de grote werken van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Er is nood aan een sterk mobiliteitsbeleid met een concreet actieplan en oplossingen. 

Het schepencollege komt niet verder dan het oplijsten van enkele initiatieven uit de vorige legislatuur. Van een echte ambitie voor een betere doorstroming van het verkeer of voor hoogwaardig openbaar vervoer is geen sprake. 

Wat ook opvalt is dat de bouw van een nieuw ondergrondse parkeergarage niet expliciet is opgenomen in het bestuursakkoord. Het schepencollege wil eerst nog “de haalbaarheid onderzoeken”. Ik stel mij de vraag waarom. Was dit een loze verkiezingsbelofte? Is de bouw van een parkeergarage hetzelfde lot beschoren als de verdwenen podiumzaal van Karina Hans? 

Waarom wil u de bouw van een ondergrondse parkeergarage eerst nog onderzoeken? Waarom start u niet meteen met het vrijmaken van budgetten en het aanstellen van een architect? 


4/ Geen sociaal beleid

Ten derde ontbreekt elk betekenisvol sociaal beleid in het bestuursakkoord. Wat ons stoort is vooral wat er niet in staat. 

Er wordt niets gezegd over: Kabas, Aralea, schuldhulppreventie, het inleefhuis, de drie dienstencentra, ouderenzorg voor dementen en zwaar zieken, … en ook over de toekomst van de zorgdriehoek staat niets in het bestuursakkoord.

Burgemeester, 

In uw eerste interview aan GVA gaf u aan dat u dringend werk wil maken van de invulling van de zorgdriehoek. Als dit zo belangrijk is, waarom staat er dan niets concreets hierover in het bestuursakkoord? Mijn concrete vraag: wat is uw plan voor de zorgdriehoek? 


6/ Conclusie

Het schepencollege is heel wat van plan en ik citeer hierbij: “wij willen; wij vinden; wij geloven; wij ijveren; wij pleiten; wij streven; wij ondersteunen; wij beseffen; wij bekijken; wij erkennen; enzovoort.”. Het bestuursakkoord is op heel wat punten vaag en algemeen. Hopelijk zullen we later uitvoerig kunnen ingaan op de concrete beleidsplannen die - hopelijk ook - achter deze tekst schuilgaan.

CD&V maakt zich zorgen over: 

  • De verdere verkaveling van open ruimte, weilanden en bossen voor woonprojecten
  • Het gebrek aan een toekomstgerichte mobiliteitsvisie
  • Het ontbreken van sociaal beleid

Voor CD&V moet het volgend schepencollege prioritair inzetten op 

  1. een vlot en veilig verkeer 
  2. investeringen in openbaar groen 
  3. versterking van de gemeenschap vanuit de buurten.

Wij rekenen op de bijsturing van het bestuursakkoord op deze punten bij de omzetting naar de BBC. 


 

Niels de Kort

Babs De Vocht

Jef Konings

Dré Van Mechelen

Bart Brughmans

Dirk de Kort

Sven Simons

Shana Claessens

Ellen Somers

Bob Geysen

Ineke Brückner


28/01/2019