Het gemeentebestuur besliste om iedereen die – met het oog op een energiezuinige renovatie van een bestaande woning een audit laat uitvoeren – recht heeft op een subsidie. “Met de renovatie-audit wordt het voor onze inwoners heel eenvoudig om hun woning op een goede en duurzame manier te renoveren” zegt schepen van milieu Dirk de Kort (CD&V).

Dirk de Kort (CD&V), schepen voor milieu, geeft toelichting : “Ter ondersteuning van het gemeentelijk energiebeleid en het Klimaatactieplan biedt intercommunale IGEAN de uitvoering van renovatie-audits in privéwoningen aan. Dat betekent dat er een energiedeskundige langskomt voor een controle”, legt Dirk de Kort uit. “Hij checkt onder meer de isolatie in uw woning en de manier waarop u verwarmt en warm water produceert. U ontvangt een verslag waarin men de mogelijke energiebesparende maatregelen zal voorstellen.”

“Zo’n professionele audit kost circa 550 euro. Omdat dit toch een aanzienlijke kostprijs is, maar wij als gemeente toekomstige verbouwers willen stimuleren om het toch te laten doen, kennen we een subsidie toe. Zo wordt de drempel om een audit te laten uitvoeren verlaagd en kunnen we burgers aanzetten om ook effectief over te gaan tot de uitvoering van de energiebesparende maatregelen.”

De gemeentelijke subsidie bedraagt 100% van de gefactureerde kosten met een maximum van 500 euro per bestaande woning. De subsidie wordt uitbetaald wanneer enkele van de voorgestelde werken ook effectief zijn uitgevoerd.

“Deze maatregelen is afgestemd op andere ondersteuningen rond woonbeleid. Wie een renovatie-audit laat uitvoeren kan naadloos instappen in het BENOVEREN-project van EANDIS. Het is nu echt het moment om je woning duurzamer te maken. Dit is goed voor je eigen wooncomfort, je budget en voor het milieu” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V).

Meer informatie over de inhoud van de renovatie-audit en het aanvraagformulier is terg te vinden op de website van IGEAN.

https://milieuenveiligheid.igean.be/renovatie-audits/3634/default.aspx?v=2&id=13 

Voor meer informatie:

Dirk de Kort

Schepen voor publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur

0478 27 11 48

Niels de Kort

Schepen bevoegd voor jeugd, wonen en feestelijkheden

0499 11 86 86 

Bijlage: Subsidieregelement renovatieaudit

 

BESLUIT

 

Art.1.- Goedkeuring wordt gegeven aan het voorzien van deze subsidie voor de uitvoer van een energie-audit.

Art.2.- Binnen de perken van de in de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten wordt per woning één subsidie verleend, van 100% van de werkelijk gefactureerde kosten met een maximum van 500 euro, voor een renovatie-audit in een bestaande woning (waarvoor in het verleden geen EPB aangifte nieuwbouw van toepassing was) indien er binnen het jaar volgend op de audit minimaal 2 structurele energie- en/of CO2-besparende maatregelen werden uitgevoerd.

Art.3.- De subsidie wordt toegekend als aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 • De renovatie-audit werd uitgevoerd door energiedeskundige type B of een EPB verslaggever zoals bedoeld in dit reglement.

Een actuele lijst met erkende energiedeskundigen type B en EPB verslaggevers is terug te vinden op www.energiesparen.be .

 • Per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatie-audit worden verkregen.
 • De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na factuurdatum.
 • De aanvrager moet gerechtigd zijn tot het laten uitvoeren van de renovatie audit.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door:
 • De eigenaar van de woning of
 • De gebruiker of huurder van de woning mits een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning die als bijlage bij de aanvraag wordt gevoegd.
  • De subsidie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de aanvraag doet.

 

Het gemeentebestuur is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de warmtescan en/of energieaudit, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

Enkel subsidieaanvragen voor een renovatie-audit die uitgevoerd werd na de datum van inwerkingtreding van dit subsidiereglement komen in aanmerking.

Art.4.- Het verloop van de procedure gaat als volgt:

 • In opdracht van de eigenaar, huurder of gebruiker van een bestaande woning voert een erkend energiedeskundige type B of een EPB verslaggever een renovatie audit uit.
 • De eigenaar, huurder of gebruiker van de bestaande woning laat 2 structurele maatregelen die uit de renovatie-audit komen uitvoeren of voert deze zelf uit.
 • De eigenaar, huurder of gebruiker van de bestaande woning dient een aanvraag tot subsidiëring in bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag omvat:
 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via de website.
 • Een kopie van de factuur waaruit blijkt dat de renovatie-audit effectief uitgevoerd werd op het aanvraagadres met vermelding van datum waarop de audit uitgevoerd werd.
 • Een kopie van het verslag van de renovatie-audit.
 • De factuur van de uitgevoerde werken met een duidelijke vermelding van de aard en omvang van de werken. Enkel facturen met een datum na de factuurdatum van de renovatie-audit komen in aanmerking. De gemeente heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren.
 • De schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien dit vereist is.
  • Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden.
  • Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag en verleent al dan niet de aangevraagde subsidie. De beslissing van het college wordt aan de aanvrager bezorgd, waarna desgevallend wordt overgegaan tot uitbetaling van de subsidies.

Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement, waaronder ook de opmaak van het aanvraagformulier.

Art.6.- Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de deskundige duurzaamheid en de financiëndienst.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.